Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

• Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους την ημέρα υποβολής της αίτησης και να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 1992 και έπειτα.

• Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

• Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

• Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

• Να έχουν συμπληρώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εννιαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας.

Ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων;

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και λήγει την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016, ώρα 14:00.

Τι είναι ο ΚΑΥΑΣ;

Ο Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης. Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής ενημερώνονται για την εγγραφή τους ή μη στο Μητρώο Ωφελουμένων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα http://edu.sepve.org.gr/

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν έχει κρατήσει τον κωδικό ΚΑΥΑΣ του;

Εάν κάποιος ωφελούμενος δεν έχει κρατήσει τον κωδικό ΚΑΥΑΣ του μπορεί να τον ανακτήσει, μαζί με όλα τα στοιχεία της αίτησής του από εδώ

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης ωφελούμενου, πατώντας στην ένδειξη αποθήκευση, γίνεται ενεργοποίηση της αίτησης και αποστέλλεται ένας μοναδικός κωδικός ΚΑΥΑΣ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει δηλώσει ο ωφελούμενος.

Εάν ο ωφελούμενος δεν έχει κρατήσει τον κωδικό ΚΑΥΑΣ, τότε μπορεί να δηλώσει τους αριθμούς ΑΜΚΑ και ΑΦΜ του στα σχετικά πεδία και να κάνει ανάκτηση το κωδικού ΚΑΥΑΣ, πατώντας στο αντίστοιχο πλαίσιο.

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ωφελούμενος θέλει να διορθώσει ή να προσθέσει στοιχεία στην αίτηση του;

Εάν κάποιος ωφελούμενος θέλει να επεξεργαστεί την αίτηση συμμετοχής του μπορεί να την ανακτήσει από εδώ

Η αίτηση συμμετοχής παραμένει διαθέσιμη στον ωφελούμενο για επιπλέον διόρθωση ή συμπλήρωση στοιχείων μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016, ώρα 14:00.

Εάν κάποιος ωφελούμενος επιθυμεί να επεξεργαστεί επιπλέον την αίτηση συμμετοχής του, μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία ΑΜΚΑ και ΑΦΜ του στα σχετικά πεδία, καθώς και τον μοναδικό κωδικό ΚΑΥΑΣ, που του έχει αποσταλεί και να κάνει ανάκτηση αίτησης.

Ομοίως, από την αρχική σελίδα μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιλογή «Δείτε την αίτηση σας».

Σημειώνεται ότι, για την επικύρωση της αλλαγής πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί το πεδίο "επιβεβαίωση e-mail" και να γίνει αποθήκευση.

Μαζί με την αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβάλλω και τα δικαιολογητικά μου;

Όχι, η υποβολή δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μετά από τη διαδικασία μοριοδότησης και εφόσον ο υποψήφιος συμπεριληφθεί στο Μητρώο ωφελουμένων.
Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος - ΣΕΠΒΕ (ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ Γ2, Τ.Θ.60526 Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα όσα έχει δηλώσει στην αίτηση του, με έναν από τους τρόπους που δίνονται αναλυτικά στη σελ.14 του πλήρους κειμένου της πρόσκλησης. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση των αρχικών αποτελεσμάτων.

Ο ωφελούμενος για την οριστική εγγραφή του στο μητρώο ωφελουμένων οφείλει να προσκομίσει:

 • 1. Την Αίτηση Συμμετοχής του.
 • 2. Τα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του. Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν:
  I. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
  II. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας (εκδίδεται ηλεκτρονικά ή από τα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ ή από ΚΕΠ), ή επικυρωμένο αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ.
  III. Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτήριου Γυμνασίου/Λυκείου, τίτλου σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  IV. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2015
  V. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 προς τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος στην οποία θα δηλώνεται ότι:
  (α) δεν έχει τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα,
  (β) αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης,
  (γ) δεν έχει επιλεγεί ως ωφελούμενος σε άλλη τρέχουσα δράση κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών
  (δ) τα δηλωθέντα στοιχεία στην αίτηση είναι αληθή,
  (ε) τα προσκομισθέντα αντίγραφα των δικαιολογητικών είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων.
  VI. Ατομικό σχέδιο δράσης *
  * αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης. Στη βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της.
  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι σε αυτό το διάστημα δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εννιαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
 • 3. Επιστολή κινήτρου συμμετοχής του ωφελούμενου στη Δράση (μέγιστη έκταση 1 σελίδα Α4, σχετικές οδηγίες θα δοθούν μέσω της ιστοσελίδας του έργου http://edu.sepve.org.gr στην Ενότητα Νέα – Ενημέρωση / Ενημέρωση Ωφελουμένων για τις δράσεις μετά την ανάρτηση της αρχικής λίστας ωφελουμένων)

Πως θα μάθω εάν η αίτηση μου έχει γίνει αποδεκτή;

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής ενημερώνονται για την εγγραφή τους ή μη στο Μητρώο Ωφελουμένων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα http://edu.sepve.org.gr .

Eπιπλέον, σε κάθε ωφελούμενο που έχει ενταχθεί στο μητρώο ωφελουμένων θα του αποσταλεί σχετικό ενημερωτικό email.

Σε ποια περίπτωση μπορεί να ακυρωθεί η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα;

Ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα της ενίσχυσης και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων, στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • - Εάν από τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει, διαπιστωθεί ότι δεν τεκμηριώνονται τα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στη δράση. Στην περίπτωση αυτή o ΣΕΠΒΕ ενημερώνει τον δικαιούχο και ο υποψήφιος διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ωφελουμένων,
 • - Εάν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης του προγράμματος κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης.

Τι εισόδημα θα πρέπει να δηλώνουν οι άνεργοι που είναι προστατευόμενα μέλη οικογένειας;

Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας.