Ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων;

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων ξεκίνησε από την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 . Κατόπιν απόφασης παράτασης η υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 9...

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ωφελούμενος θέλει να διορθώσει ή να προσθέσει στοιχεία στην αίτηση του;

Η αίτηση συμμετοχής παραμένει διαθέσιμη στον ωφελούμενο για επιπλέον διόρθωση ή συμπλήρωση στοιχείων μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου...

Τι γίνεται στην περίπτωση που η επιχείρηση θέλει να διορθώσει ή να προσθέσει στοιχεία στην αίτηση που έχει υποβάλει;

Η αίτηση συμμετοχής παραμένει διαθέσιμη στην επιχείρηση για επιπλέον διόρθωση ή συμπλήρωση στοιχείων. Εάν κάποια επιχείρηση επιθυμεί να επεξεργαστεί επιπλέον την αίτηση συμμετοχής, μπορεί να...

Τι ισχύει σχετικά με την ανεργία για τους υποψήφιους ωφελούμενους που είχαν υποβάλει αίτηση πριν από την ανακοίνωση της παράτασης;

Ο χρόνος ανεργίας θα υπολογιστεί αυτόματα από το σύστημα για όλους, σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ανεργίας, όπως συμπληρώθηκε στην αίτηση στο σχετικό πεδίο. Όσοι υπέβαλαν...

Τι γίνεται στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει διατηρήσει τον κωδικό ΚΑΥΑΣ;

Εάν κάποια επιχείρηση δεν έχει διατηρήσει τον κωδικό ΚΑΥΑΣ που της έχει αποσταλεί, μπορεί να τον ανακτήσει μαζί με όλα τα στοιχεία της αίτησής της από  εδώ Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης...

Σε ποια περίπτωση μπορεί να ακυρωθεί η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα;

Ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα της ενίσχυσης και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων, στις παρακάτω περιπτώσεις: - Εάν από τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει, διαπιστωθεί ότι δεν...

Πως θα μάθω εάν η αίτηση μου έχει γίνει αποδεκτή;

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής ενημερώνονται για την εγγραφή τους ή μη στο Μητρώο Ωφελουμένων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα ...

Μαζί με την αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβάλλω και τα δικαιολογητικά μου;

Όχι, η υποβολή δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μετά από τη διαδικασία μοριοδότησης και εφόσον ο υποψήφιος συμπεριληφθεί στο Μητρώο ωφελουμένων. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος οφείλει να...

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις: • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους την ημέρα υποβολής της αίτησης και ...

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν έχει κρατήσει τον κωδικό ΚΑΥΑΣ του;

Εάν κάποιος ωφελούμενος δεν έχει κρατήσει τον κωδικό ΚΑΥΑΣ του μπορεί να τον ανακτήσει, μαζί με όλα τα στοιχεία της αίτησής του από εδώ Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης ωφελούμενου, πατώντας...

Τι είναι ο ΚΑΥΑΣ;

Ο Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό...

Τι εισόδημα θα πρέπει να δηλώνουν οι άνεργοι που είναι προστατευόμενα μέλη οικογένειας;

Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα...


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης