Επιστροφή

Ανακοίνωση - Διόρθωση στοιχείων (ΚΑΥΑΣ) ωφελούμενου

Η γραμμή 19 του πίνακα επιλεγέντων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τροποποιείται ως ακολούθως:

ΚΑΥΑΣ ΑΑ-292248812769513654425

αντί

ΚΑΥΑΣ ΑΑ-42712775320958070655Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης