Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δ’ ΚΥΚΛΟΥ

Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών που προβλεπόταν από την Πρόσκληση της 2ας Αυγούστου 2018 για υποβολή ενστάσεων και επειδή στο διάστημα αυτό δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, ο Πίνακας Επιλογής υποψηφίων που αναρτήθηκε στις 25/9/2018 είναι οριστικός και αποτελεί το Μητρώο Ωφελουμένων της τρέχουσας Πρόσκλησης.

 

Τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης