Επιστροφή

Β' Κύκλος-Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες που έχουν υποβάλει αίτηση στο Πρόγραμμα «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»να ενημερωθούν, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), από τις αναλυτικές καταστάσεις ανά Περιφέρειαπου έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα edu.sepve.org.gr (επισυνάπτεται και στο παρόν email).

 

Για την οριστική επιλογή του, κάθε υποψήφιος/α οφείλει να προσκομίσει στον ΣΕΠΒΕ τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα όσα έχει δηλώσει στην αίτησή του/της(σε απλά φωτοαντίγραφα) με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:

  1. Με απλή ή συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΣΕΠΒΕ, Τ.Θ. 60526, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη.
  2. Με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: ΣΕΠΒΕ, ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ Γ2, Τ.Κ. 55535, ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
  3. Αυτοπροσώπως, στην παραπάνω διεύθυνση.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται, σύμφωνα με την Πρόσκληση, σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ανάρτησης των αρχικών πινάκων, δηλαδή λήγει την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:00.

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο υποψήφιος είναι τα εξής: 

  1. Aντίγραφοδελτίου αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
  2. Aντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύτην ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (29-05-2017) και Βεβαίωση Ανεργίας (εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον ΟΑΕΔ) για τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου ανεργίας.
  3. Αντίγραφο του απολυτήριου Γυμνασίου / Λυκείου, βεβαίωσης σπουδώνΙΕΚ, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας (ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ).
  4. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας (εφόσον έχει δηλωθεί γνώση ξένης γλώσσας).
  5. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας (ατομικό ή οικογενειακό) του φορολογικού έτους 2015 (αφορά εισοδήματα από 1-1-2015 έως 31-12-2015).
  6. Ατομικό Σχέδιο Δράσης

ή

Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία να πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, όπου θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία σύνταξης του ΑΣΔ (Ατομικό Σχέδιο Δράσης).

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασηςκαι έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου από τηνημερομηνία λήξης της τελευταίας προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (29-05-2017), υποχρεούται επιπλέον να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωσητου Ν. 1599/1986 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) ότι δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εννιαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της τελευταίας προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (29-05-2017).

 

  1. Υπεύθυνη Δήλωσητου Ν. 1599/1986 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) προς τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

(α) δεν έχει τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα,

(β) αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης,

(γ) δεν έχει επιλεγεί ως ωφελούμενος σε άλλη δράση κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών

(δ) τα δηλωθέντα στοιχεία στην αίτηση είναι αληθή, 

(ε) τα προσκομισθέντα αντίγραφα των δικαιολογητικών είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 

Επιστολή κινήτρου συμμετοχής του ωφελούμενου στη Δράση (motivationletter) (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3).Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης