Επιστροφή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ανακοίνωση για τους ωφελούμενους του προγράμματος

Ανακοίνωση για τους ωφελούμενους των κλαδικών προγραμμάτων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18-24 ΕΤΩΝ»,

στο πλαίσιο της

«ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ – YOUTHGUARANTEE"

Σχετικά με τη συμμετοχή στα Προγράμματα «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18‑24 ετών» που υλοποιούνται από τους Φορείς ΕΣΕΕ, ΣΕΠΕ, ΕΕΔΕ, ΣΒΒΕ και ΣΕΠΒΕ στο πλαίσιο της «ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ – YOUTHGUARANTEE», όπως εξάλλου και για άλλα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, όσοι ωφελούμενοι των οποίων το όνομα έχει αναρτηθεί στα σχετικά Μητρώα ωφελουμένων έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα.

Με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση σας και προς αποφυγή τυχόν παραπληροφόρησης, διευκρινίζεται ότι, η νέα νομοθετική ρύθμιση δεν απαγορεύει σε κανέναν και καμία άνεργο/η να συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που θα εξασφαλίζει καλύτερες πιθανότητες να ξαναβρεί εργασία.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι, βάσει του άρθρου 56, του Ν.4430/2016, όποιος πληροί τις παρακάτω τρείς προϋποθέσεις:

(α) είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα ανέργων τουλάχιστον επί τετράμηνο πριν από την υπαγωγή τους στο ως άνω πρόγραμμα,

(β) δηλώσει τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον Ο.Α.Ε.Δ. πριν από την έναρξή του και

(γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής του σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης,

δεν διαγράφεται από τα Μητρώα και ο χρόνος εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης προσμετράται ως χρόνος ανεργίας.

Εάν κάποιος δεν πληροί τις ως άνω τρείς προϋποθέσεις, αυτό  δεν αποτελεί κώλυμα για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, εφόσον υφίσταται η ιδιότητα του ανέργου κατά την έναρξη του προγράμματος αυτού, ούτε, προφανώς, επηρεάζει τη λήψη του προβλεπόμενου εκπαιδευτικού επιδόματος, εφόσον ολοκληρώσει επιτυχώς τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

Επισημαίνουμε τέλος, ότι τώρα οι άνεργοι, που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις λήψης και των δυο επιδοτήσεων δικαιούται να λαμβάνουν και το επίδομα ανεργίας, εφόσον πληρούν τις παραπάνω τρεις προϋποθέσεις.Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης