Επιστροφή

Σύντομη παράταση για διευκόλυνση των υποψηφίων

Μετά από αιτήματα ενδιαφερόμενων από περισσότερες από μία περιφέρειες, η λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων μετατίθεται από σήμερα Πέμπτη 6/9/2018 και ώρα 6 μ. μ. στην Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 6 μ.μ.

Μετά την ώρα αυτή δεν θα είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τον Δ' κύκλο πρόσκλησης του προγράμματος "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης