Επιστροφή

Μαζί με την αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβάλλω και τα δικαιολογητικά μου;

Όχι, η υποβολή δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μετά από τη διαδικασία μοριοδότησης και εφόσον ο υποψήφιος συμπεριληφθεί στο Μητρώο ωφελουμένων.
Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος - ΣΕΠΒΕ (ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ Γ2, Τ.Θ.60526 Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα όσα έχει δηλώσει στην αίτηση του, με έναν από τους τρόπους που δίνονται αναλυτικά στη σελ.14 του πλήρους κειμένου της πρόσκλησης. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση των αρχικών αποτελεσμάτων.

Ο ωφελούμενος για την οριστική εγγραφή του στο μητρώο ωφελουμένων οφείλει να προσκομίσει:

 • 1. Την Αίτηση Συμμετοχής του.
 • 2. Τα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του. Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν:
  I. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
  II. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας (εκδίδεται ηλεκτρονικά ή από τα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ ή από ΚΕΠ), ή επικυρωμένο αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ.
  III. Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτήριου Γυμνασίου/Λυκείου, τίτλου σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  IV. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2015
  V. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 προς τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος στην οποία θα δηλώνεται ότι:
  (α) δεν έχει τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα,
  (β) αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης,
  (γ) δεν έχει επιλεγεί ως ωφελούμενος σε άλλη τρέχουσα δράση κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών
  (δ) τα δηλωθέντα στοιχεία στην αίτηση είναι αληθή,
  (ε) τα προσκομισθέντα αντίγραφα των δικαιολογητικών είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων.
  VI. Ατομικό σχέδιο δράσης *
  * αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης. Στη βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της.
  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι σε αυτό το διάστημα δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εννιαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
 • 3. Επιστολή κινήτρου συμμετοχής του ωφελούμενου στη Δράση (μέγιστη έκταση 1 σελίδα Α4, σχετικές οδηγίες θα δοθούν μέσω της ιστοσελίδας του έργου http://edu.sepve.org.gr στην Ενότητα Νέα – Ενημέρωση / Ενημέρωση Ωφελουμένων για τις δράσεις μετά την ανάρτηση της αρχικής λίστας ωφελουμένων)


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης