Επιστροφή

Τι ισχύει σχετικά με την ανεργία για τους υποψήφιους ωφελούμενους που είχαν υποβάλει αίτηση πριν από την ανακοίνωση της παράτασης;

Ο χρόνος ανεργίας θα υπολογιστεί αυτόματα από το σύστημα για όλους, σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ανεργίας, όπως συμπληρώθηκε στην αίτηση στο σχετικό πεδίο.

Όσοι υπέβαλαν την αίτηση τους πριν την ανακοίνωση της παράτασης δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια.Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης